English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura

Mgr. Petr Borovička

Váš poskytovatel kompletních jazykových služeb v mnoha jazycích

 

Smluvní podmínky tlumočení

 • základní sazba je taková sazba, na níž se tlumočník a objednavatel domluví
 • denní sazba je základní sazba společně se všemi příplatky
 • lze dohodnout hodinovou sazbu (uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH)

Kategorie tlumočení

 • konferenční tlumočení (8.500 Kč/den)
 • konsekutivní tlumočení (6.000 Kč/den)
 • doprovodné tlumočení (4.500 Kč/den)
 • hodinová sazba (od 550 Kč za každou započatou hodinu, denní sazba od 6. hodiny)

Pracovní podmínky

Tlumočník

 • tlumočník považuje všechny informace vyslechnuté během neveřejných jednání za přísně důvěrné a zachovává o nich naprostou mlčenlivost; za žádných okolností jich nezneužije na úkor objednavatele nebo třetí strany
 • práci tlumočníka vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí; Etický kodex tlumočníka a překladatele (64 kB)
 • tlumočník a objednavatel uzavřou před začátkem tlumočení dohodu; pokud se během tlumočnického nasazení střídají různé kategorie tlumočení, uzavře se dohoda podle nejnáročnější (nejdražší) kategorie
 • objednavatel nemá právo vyžadovat na tlumočníkovi činnosti, na kterých se předem nedohodli
 • nebylo-li předem ujednáno jinak, má tlumočník právo odmítnout pracovat v prostředí nepřijatelném z fyzických, psychických nebo etických důvodů; dále má právo odmítnout pracovat v podmínkách, které nevyhovují normám ISO pro práci tlumočníka a má právo odmítnout pracovat v prostoru, kde se kouří
 • délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně přestávek a přerušení; základní sazba se zvýší za každou další započatou hodinu minimálně o 15%
 • tlumočník a objednavatel se mohou předem domluvit na práci v rozsahu poloviny pracovního dne, tj. 4 hodin; odměna tlumočníka pak představuje 60% denní sazby; nasazení delší než 4 hodiny je považováno za celodenní
 • u tlumočení v obtížném nebo zdraví škodlivém prostředí nebo rizikovém prostředí se základní sazby zvýší nejméně o 30%
 • u tlumočení o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích se základní sazba zvýší: o sobotách o 50%, o nedělích a svátcích o 100%

Objednavatel

 • objednavatel sdělí tlumočníkovi jméno a telefon, popř. kontaktní adresu zástupce organizátora akce, na něhož se tlumočník může obracet
 • objednavatel se zavazuje poskytnout tlumočníkovi co nejúplnější informace o předpokládaném obsahu jednání nejpozději tři dny před dnem nástupu na akci
 • pbjednavatel se dále zavazuje poskytnout tlumočníkovi plné znění všech podkladových materiálů (program a protokol předešlého jednání, písemné příspěvky všech účastníků) ve všech jazycích, v nichž bude tlumočník pracovat, a to nejpozději pět dnů před dnem nástupu na akci; neobdrží-li tlumočník v uvedené lhůtě kopie všech textů, které budou na jednání čteny, a nebude-li mít možnost ponechat si je až do konce jednání, má právo odmítnout tlumočit čtený text
 • v případě předpokládané vyšší terminologické náročnosti tlumočení se tlumočník a objednavatel dohodnou na termínu, kdy proběhne tzv. “briefing day”, tj. neformální terminologické setkání tlumočníka s objednavatelem v konkrétním prostředí (je-li to možné), ve kterém bude tlumočník pracovat

Doprava, ubytování, strava

 • objednavatel se zavazuje dopravit tlumočníka na místo akce co nejrychleji; dopravuje-li se tlumočník na vlastní náklady, je objednavatel povinen mu cestu uhradit včetně času stráveného na cestě mimo svou profesní adresu
 • úhrada cestovních náhrad (cestovné, stravné, ubytování, kapesné, apod.) se řídí platnými předpisy České republiky
 • zálohu ve výši cca 100% nezbytných cestovních výdajů podle platných předpisů ČR uhradí objednavatel v dostatečném předstihu, aby tlumočník měl k dispozici nejméně jeden celý pracovní den k vyřízení náležitostí spojených se služební cestou
 • v případě několikadenního nasazení tlumočníka mimo jeho bydliště zajišťuje objednavatel ubytování tlumočníka v samostatném jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím
 • objednavatel zajistí stravování tlumočníka nebo mu umožní dostatečnou přestávku na stravování
 • při vyúčtování nákladů na dopravu, ubytování a stravování a kapesné se smluvní strany řídí platnými předpisy České republiky.

Pojištění

 • při nasazení v zahraničí sjednává tlumočník pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění na cestu a pobyt; toto pojištění bude zahrnuto do celkového vyúčtování nákladů, jež hradí objednavatel

Odstoupení od smlouvy

 • odřekne-li objednavatel činnost tlumočníka pro dobu dohodnutou ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených v době 48 (čtyřicet osm) hodin před začátkem akce nebo v době kratší, uhradí tlumočníkovi stornovací poplatek, a to 30 % (třicet procent) dohodnuté základní denní sazby, mělo-li jít o akci trvající jeden pracovní den nebo kratší, a 80 % (osmdesát procent) dohodnuté základní denní sazby, mělo-li se jednat o akci delší než jeden pracovní den; dále uhradí tlumočníkovi všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou akce; stornovací poplatek a prokazatelné náklady jsou splatné do pěti dnů ode dne stornování; v případě opoždění platby se přičítá 1% (jedno procento) z dlužné částky za každý započatý týden prodlení
 • tlumočník nemá právo odstoupit od smlouvy z jiných než zákonných důvodů (vis maior, nemoc, úraz); odstoupí-li svévolně od této smlouvy v době čtyřicet osm hodin před začátkem akce nebo v době kratší, zavazuje se uhradit objednavateli penále ve stejné výši a stejným způsobem, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci
 • obě smluvní strany mají podle zákona právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana poruší smluvní podmínky

zpět nahoru

English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura


English Service - Mgr. Petr Borovička

překlad, soudní, překlady, výuka, kurz, tlumočení, korektura